Sulfree gewaardeerd met een 8,8

ORDER: +31 (0)85 060 1400

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden bedoelen we het volgende met deze woorden:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van je wettelijke herroepingsrecht;
 2. Consument: dat ben jij.
 3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat jou of ons in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid die je hebt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: Sulfree Nederland B.V. (hierna Sulfree Nederland of ‘wij’: Sulfree Nederland B.V.);
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen jou en Sulfree Nederland wordt gesloten via de webshop van Sulfree voor verkoop op afstand van flesjes Sulfree.

Artikel 2 – Identiteit van Sulfree Nederland B.V.:

Vestigingsadres: Rijssensestraat 8, Wierden

Telefoon: 085-0601400

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 62940007

Btw-identificatienummer:855024069B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sulfree Nederland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen jou en Sulfree Nederland.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat je deze makkelijk kunt opslaan op je computer of een ander apparaat.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien ons aanbod beperkt geldt of onder andere voorwaarden gebeurt, melden we dit in het aanbod.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van Sulfree. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sulfree Nederland niet.

Artikel 5 – De overeenkomst (= de bestelling)

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van jouw aanvaarding van ons aanbod en het betalen van de koopsom (incl. evt. verzendkosten).
 2. Als je online het aanbod heb aanvaard, bevestigt Sulfree Nederland direct langs elektronische weg de ontvangst van je bestelling. Na ontvangst van je betaling, zorgen wij voor verzending van je bestelling.
 3. Sulfree Nederland zal uiterlijk bij levering van de flesjes Sulfree de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat je deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 4. het adres van Sulfree Nederland waar je terecht kunt met klachten;
 5. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 6. de prijs incl. BTW van de flesjes Sulfree en voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en
 7. de wijze van betaling en aflevering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Je kunt de koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. We zullen je graag vragen naar de reden van herroeping, maar je hoeft je reden niet te melden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat je het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het Sulfree flesje(s) en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

 1. Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, moet je dit binnen de bedenktermijn via email doorgeven aan Sulfree Nederland.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat je ons hebt gemaild, zendt je het doosje met het/de flesje(s) dan ongebruikt terug.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou, net als de portokosten voor het terugzenden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Sulfree Nederland bij herroeping

 1. Als we je email hebben gekregen met het verzoek tot herroeping, sturen we zsm een bevestiging hiervan.
 2. Sulfree Nederland vergoedt je betaling inclusief evt. verzendkosten die we in rekening hebben gebracht voor je bestelling zsm, en uiterlijk binnen 14 dagen. We mogen hierbij wachten met uitbetalen tot we het product terug hebben gekregen.
 3. We gebruiken voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat jij heeft gebruikt.
 4. Als je had gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sulfree Nederland de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Sulfree Nederland sluit het herroepingsrecht uit, indien de verzegeling van het product na levering is verbroken.

Artikel 11 – Garantie

Indien je na ingebruikname van je online gekochte Sulfree ontevreden bent, kun je obv onze Garantie regeling het product terugsturen naar Rijssensestraat 8 te Wierden, onder vermelding van naam, adres en de reden van je ontevredenheid. Wij zullen dan zorgen – na ontvangst van het geretourneerde flesje – dat je je aankoopbedrag teruggestort krijgt. De kosten voor het terugsturen zijn wel voor jouw rekening.

Artikel 12 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 13 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Sulfree Nederland staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Sulfree Nederland verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden indien wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Sulfree Nederland waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 14 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan Sulfree Nederland hebt doorgegeven.
 2. Sulfree Nederland zal de geaccepteerde bestellingen zsm doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je bericht uiterlijk 7 dagen nadat je de bestelling geplaatst en betaald hebt. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en retournering van je betaling.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Sulfree Nederland tot het moment van bezorging bij jou of een door jou aangewezen adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 – Betaling

 1. Omdat wij starten met uitleveren van je bestelling nadat de betaling is ontvangen, kun je geen recht doen gelden op de uitvoering van de bestelling voordat de betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, zal Sulfree Nederland de bestelling automatisch laten vervallen.

Artikel 16 – Klachtenregeling

Bij ons ingediende klachten via [email protected] worden binnen een termijn van 7 dagen beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zullen we je dat melden.

Artikel 17 – Nederlands recht

Op overeenkomsten tussen jou en Sulfree Nederland waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.